آیا راه آهن یزدان در فصل 95-96 موفق خواهد شد به لیگ برتر صعود کند؟
 
بلی    121
خیر    91
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0